KVKK Aydınlatma Metni

PROF. DR. MEHTAP POLAT KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

GENEL AYDINLATMA BEYANI

Prof. Dr. Mehtap Polat (“Doktor”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Doktor, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işlenmektedir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Doktor tarafından aşağıda kategorik bazda sıralanmış olan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kimlik: Ad, soyadı, nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler gibi

İletişim: Telefon, e-posta adresi, adres gibi

Özlük: İşe giriş ve çıkış bilgileri, özlük dosyasında yer alan bilgiler gibi

İşlem Güvenliği: IP adresi, log kaydı gibi

Finans: Hesap numarası, maaş hesabı, borç ve alacak kaydı gibi

Mesleki Deneyim: Unvan, diploma bilgileri, meslek içi eğitim ve sertifika bilgileri gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, video kaydı

Cinsel Hayat: Cinsel hayata ilişkin veriler

Sağlık Bilgileri: Kan grubu ve kişisel sağlık bilgileri gibi

Genetik Veriler: kromozom analizi sonuçları gibi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı

Diğer: İmza

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlardan aktarıma ilişkin olan işlenme amaçları doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve diğer üçüncü kişilere yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Tarafımızın kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde var olan kişisel veri işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi için kişi grupları özelinde düzenlenmiş aydınlatma beyanlarını (hasta, hasta yakını, çalışan adayı aydınlatma beyanları gibi) [email protected] adresine elektronik posta göndermek suretiyle talep edebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hasta muayene ve tedavisi ile jinekolojik muayene ve tüp bebek işlemleri için gerekli olan işletmesel ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, telefon ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/1 ve Kanun m. 6/2 hükümlerinde düzenlendiği şekilde açık rıza temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen diğer işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

 1. Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Doktor talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına www.mehtappolat.com web sitemizde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu formda yer alan yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.04.2023 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayın

Başa dön tuşu
Telefon İletişim Instagram İletişim Whatsapp İletişim